Cập nhật ngày: 3/2/2020

Chức năng, nhiệm vụ

 

I. Chức năng

  Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng tham gia, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về khoa học, công nghệ và môi trường; tổ chức triển khai các hoạt động về khoa học, công nghệ và môi trường trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

  Cùng với các hoạt động đa dạng về kiểm tra tính chất cơ lý, hóa chất của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện phân tích môi trường các chỉ tiêu hóa học trong các loại mẫu khác nhau như nước, đất, không khí, chất thải rắn, thực phẩm; phân tích vi sinh trong thực phẩm, nông sản, nước, thức ăn chăn nuôi, đồ uống, phân vi sinh, chế phẩm sinh học và các sản phẩm tiêu dùng khác,thực hiện quan trắc môi trường (đất, nước, không khí) và các mặt hàng khác, thực hành dạy nghề. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản phẩm mới.

II. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án công tác khoa học, công nghệ và môi trường của Liên minh HTX Việt Nam. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường của Trung tâm.

- Triển khai nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các đề tài, dự án công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt động sở hữu trí tuệ, các dịch vụ về thông tin, về doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử.

- Tổ chức triển khai các hoạt động về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh; các dịch vụ công nghệ, kỹ thuật liên quan đến môi trường.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, phổ biến và ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật; các hoạt động khảo sát, điều tra cơ bản.

- Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường

- Tổ chức triển khai các hoạt động KHCN về các ngành nghề và sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ.

- Các sản phẩm khác trong sản xuất, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi, lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ các HTX; phổ biến tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho khu vực HTX.

- Thực hiện việc đánh giá chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực được công nhận.

- Thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm; Quan trắc, phân tích môi trường; Chứng nhận, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và Quốc tế.

- Thực hiện lấy mẫu hoặc tiếp nhận mẫu sản phẩm hàng hoá, kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng và cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm theo yêu cầu; giám định kỹ thuật trong phạm vi và lĩnh vực được chỉ định; khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và công nghệ.

- Tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn, đo lường.

- Các nhiệm vụ khác do Liên minh HTX Việt Nam giao.

- Các ngành nghề kinh doanh về dịch vụ khoa học kỹ thuật và môi trường

- Thực hành, đào tạo dạy nghề.

- Tư vấn chuyển giao kỹ thuật, thiết bị

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản phẩm mới.

- Tư vấn bảo vệ môi trường bao gồm: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, lập báo cáo hoàn phục môi trường, quy hoạch môi trường ....

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật về phân tích các mẫu môi trường như: đất, nước, không khí và  phân tịch, kiểm tra chất lượng các sản phẩm (nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp) theo yêu cầu của khách hàng.


 

Vistors online:7
Total Vistors:23097