Cập nhật ngày: 20/6/2018

ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

       Ứng dụng và chuyển giao công nghệ là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là đối với những nước đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá như Việt Nam. Việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược để nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến nước ngoài vào sản xuất trong nước; cũng như đưa công nghệ trong nước vào thực tiễn sản xuất ở từng ngành, từng lĩnh vực được coi là khâu then chốt, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Điện thoại: 0243.7365219 - Email: Coste.org.vn

 

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, đào tạo, thương mại và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là xây dựng, nhân rộng các mô hình khoa học kỹ thuật mới cho các HTX, DNVVN. Hiện nay, chúng tôi đã có một đội ngũ tiến sỹ, thạc sỹ và kỹ sư công nghệ và môi trường chuyên nghiệp, năng động có khẳ năng đáp ứng nhu cầu của hầu hết các đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau.

Các hoạt động ứng dụng & chuyển giao công nghệ chính:

-         Tư vấn về thông tin khoa học kỹ thuật cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX,DNVVN.

-         Xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học kỹ thuật mới cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, DNVVN

-         Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu ứng dụng; dịch vụ tư vấnvề khoa học kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; sở hữu trí tuệ; thương mại các sảnphẩm khoa học mà Trung tâm sở hữu và hợp tác sản xuất, kinh doanh.

-         Tổ chức đào tạo, hội thảo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trungtâm COSTE cho khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

 

Vistors online:3
Total Vistors:23077