Cập nhật ngày: 13/1/2020

Cơ cấu tổ chức

   

     1- Ban Lãnh đạo:

1.1. Tổng Giám đốc:        Ông Lê Tuấn An

1.2. Phó Tổng Giám đốc: Ông Đinh Đức Minh

1.3. Phó Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hòa

     2- Các Phòng và đơn vị chuyên môn

2.1. Phòng hành chính tổng hợp

·        Công tác tổ chức - kế hoạch - hành chính

- Công tác tổ chức cán bộ: công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và các khoản lương, bảo hiểm, hưu trí.

- Công tác kế hoạch: Phối hợp cùng các bộ phận để theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn, tổng hợp báo cáo ban lãnh đạo Trung tâm và Liên minh HTX Việt Nam.

- Công tác quản lý điều hành:

+ Duy trì thực hiện nội quy quy chế của cơ quan;

+ Tổng hợp biên tập các báo cáo định kỳ phục vụ giao ban, báo cáo kết quả của các bộ phận trong Hội nghị giao ban thường kỳ của Trung tâm, soạn thảo thông báo kết luận của Tổng Giám đốc;

+ Bố trí các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Trung tâm với các đơn vị và các đối tác hợp tác;

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởngcủa Trung tâm;

+ Các công việc khác do Tổng Giám đốc giao hoặc những nội dung công việc phát sinh thuộc nhiệm vụ của Văn phòng do Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trực tiếp.

- Công tác hành chính, văn thư lưu trữ:

+ Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các công văn, tài liệu, thư điện tử đến và đi đảm bảo theo đúng quy định;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ cho các bộ phận và đơn vị trực thuộc;

+ Quản lý hồ sơ hoạt động của Trung tâm;

+ Quản lý, rà soát các văn bản  đảm bảo đúng quy định về thể thức, kỹ thuật của Trung tâm trước khi ban hành;

+ Quản lý và sử dụng các con dấu theo quy định của Nhà nước;

+ Theo dõi quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm, giúp Văn phòng thực hiện công tác BHXH, YT, BHTN…;

+ Quản lý phòng họp; thực hiện công tác hậu cần, lễ tân tiếp khách, phục vụ các buổi tiếp khách, lễ khánh tiết.

·        Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác đối ngoại cụ thể hàng năm của Trung tâm trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt. Hướng dẫn các dơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, đổng thời theo dõi giúp đỡ việc thực hiện kế hoạch;

- Đề xuất phương hướng, kế hoạch vận dụng, thu hụt tài trợ, đầu tư dự án, chương trình hợp tác của nước ngoài vào việc phát triển kinh tế tập thể trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt. Đồng thời tham gia tổ chức thực hiện các dự án cùng các bộ phận trực thuộc khác;

- Tổ chức, quản lý, xử lý cung cấp thông tin tư liệu quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm hoạt dộng của các tổ chức quốc tế, giới thiệu năng lực hoạt động của Trung lâm với các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và với các tổ chức nước ngoài;

- Thực hiện công việc lễ tân và hành chính đối ngoại cùng Văn phòng Hành chính – Tổng hợp.

2.2. Công tác tài chính - kế toán

- Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Trung tâm tham mưu cho Ban Lãnh đạo phê duyệt để làm cơ sở thực hiện;

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ;

- Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của Trung tâm, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong toàn Trung tâm;

- Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán tài vụ trong toàn Trung tâm;

- Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của Trung tâm để hạch toán lỗ, lãi cho từng phòng, đơn vị trực thuộc, giúp cho ban Lãnh đạo Trung tâm nắm chắc nguồn vốn, lợi nhuận.

2.3. Phòng Nghiên cứu triển khai

- Xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở, cấp Ngành, cấp Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ khu vực HTX, DNVVN;

- Hướng dẫn và trợ giúp các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, DNVVN triển khai các đề tài, dự án SXTN về khoa học và công nghệ;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về KHCN để phổ biến và nhân rộng cho các HTX, DNVVN;

- Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ cho các HTX và DNVVN;

- Xây dựng, triển khai các dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

2.4. Phòng Khoa học môi trường

- Xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường cấp Ngành, cấp Nhà nước thuộc lĩnh vực môi trường phục vụ khu vực HTX, DNVVN và các cơ sở sản xuất trong các làng nghề;

- Hướng dẫn và trợ giúp các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, DNVVN triển khai các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về bảo vệ môi trường để phổ biến và nhân rộng cho các HTX và DNVVN;

- Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ về công nghệ môi trường cho các HTX và DNVVN;

- Xây dựng, triển khai các dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

2.5. Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Thực hiện phân tích mẫu sản phẩm, kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác thuộc phạm vi, lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Thực hiện các hoạt động  nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho khu vực HTX;

- Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của nhà nước; kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực được cấp phép;

- Thực hiện lấy mẫu hoặc tiếp nhận mẫu sản phẩm hàng hóa, cấp phiếu kết quả phân tích theo yêu cầu; kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm trong phạm vi và lĩnh vực được cấp phép;

- Thực hiện các hoạt động về Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm; Quan trắc, phân tích môi trường, Chứng nhận, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn, đo lường;

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Liên minh HTX Việt Nam, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường giao.

2.6. Phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ

- Phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ là một bộ phận thuộc Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường có chức năng tư vấn, đào tạo, thương mại và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật. Xây dựng, nhân rộng các mô hình khoa học kỹ thuật mới cho các HTX, DNVVN;

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học kỹ thuật mới  cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, DNVVN;

- Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khoa học kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; sở hữu trí tuệ; thương mại các sản phẩm khoa học mà Trung tâm sở hữu và hợp tác sản xuất, kinh doanh;

- Tổ chức đào tạo, hội thảo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Coste cho khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

2.7. Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử

- Trung tâm thuận lợi hoá thương mại và dịch vụ điện tử (sau đây gọi tắt là Trung tâm VietPRO) là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, có chức năng tư vấn cho Liên minh HTX Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, phổ biến và triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ, dịch vụ điện tử và thương mại điện tử cho các HTX, Liên hiệp HTX và DNVVN;

- Chuyển đổi thông tin trên Internet liên quan đến các hoạt động của khu vực Bắc Mỹ và Cộng đồng Châu Âu (UN/CEFACT) cũng như của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AFACT) về các chương trình và hành động nhằm thúc đẩy công tác trao đổi dữ liệu điện tử, thương mại điện tử từ tiếng Anh sang tiếng Việt để phổ biến rộng rãi những kết quả mà thế giới và khu vực đã, đang làm;

- Thiết lập trang Web của VietPRO nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin trong nước, khu vực và trên thế giới. Đồng thời xác định chức năng nghiên cứu đa phương nhằm nhanh chóng tìm kiếm, cập nhật và luân chuyển thông tin;

- Hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX và DNVVN xúc tiến các hoạt động về lĩnh vực doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử (các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp nhập khẩu, người mua/ người bán, v.v..);

- Hợp tác với các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển thuận lợi hoá thương mại và dịch vụ điện tử;

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong nước, khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử và thương mại điện tử trên Internet và Intranet.

2.8. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX – DNVVN miền Nam

- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX – DNVVN miền Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm Coste). Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo giám sát của Ban lãnh đạo Trung tâm Coste.Trung tâm có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động về ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; bảo vệ môi trường; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình trình diễn; xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, cung cấp thông tin thị trường; hợp tác tuyển sinh, đào tạo, dậy nghề; cung ứng lao động; xuất khẩu lao động cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác,hộ gia đình, DNVVN tại miền Nam.

- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX – DNVVN miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.9. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX - DNNVV miền Trung – Tây nguyên

- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX - DNNVV miền Trung – Tây nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm Coste). Trung tâm có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động về ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; bảo vệ môi trường; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình trình diễn; xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, cung cấp thông tin thị trường; hợp tác tuyển sinh, đào tạo, dậy nghề; cung ứng lao động; xuất khẩu lao động cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, DNNVV tại miền Trung - Tây nguyên.

- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX - DNNVV miền Trung – Tây nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.10. Xưởng thực nghiệm

Xưởng  thực nghiệm là một bộ phận chuyên môn thuộc Trung lâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (COSTE), có những chức năng sau:

- Hợp tác nghiên cứu chế tạo; sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới, các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên môn tổ chức phương án sản xuất thử nghiệm sản phẩm của đề tài, dự án; công tác tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho các HTX, DN VVN thành viên trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa;

- Tổ chức hoạt động dịch vụ về lĩnh vực cơ khí, tự động hóa;

- Xây dựng phương án, chuẩn bị nguyên vật liệu tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm đề tài, dự án hàng năm theo kế hoạch thực hiện đề tài, dự án của Trung tâm đã được phê duyệt;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn thông tin khoa học kỹ thuật cho các HTX, tổ hợp tác, các DNVVN thành viên trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa;

- Triển khai các hoạt động hợp tác sản xuất thử nghiệm; dịch vụ sửa chữa, chế tạo trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa với các đối tác;

- Thực hiện công tác lắp đặt, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn.

Vistors online:9
Total Vistors:23099